بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته علوم ورزشي

2 نفر قبولی های علوم ورزشي دانشگاه بجنورد
از چهارم دبيرستان
2 نفر
علوم ورزشی - دانشگاه بجنورد

خوشرو اول

از مشهد - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

نوبت دوم

عطاران ايرج

از اسفراين - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

نوبت دوم