بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته آموزش کودکان استثنايي

1 نفر قبولی های آموزش کودکان استثنايي پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
آموزش کودکان استثنایی - پردیس شهید هاشمی نژاد - مشهد

ثقفى

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

فرهنگيان بومي استان يزد