بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته اقتصاد

2 نفر قبولی های اقتصاد دانشگاه تهران
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
اقتصاد - دانشگاه تهران

حيدريه معين

از سمنان

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

همتى پدرام

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه