بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته علوم ورزشي

2 نفر قبولی های علوم ورزشي دانشگاه رازي کرمانشاه
از چهارم دبيرستان
2 نفر
علوم ورزشی - دانشگاه رازی کرمانشاه

آقايانى

از ابهر - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

نوبت دوم

دهار

از آبادان - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

نوبت دوم