بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته تاريخ اسلام

1 نفر قبولی های تاريخ اسلام دانشگاه آيت اله حايري - ميبد
از چهارم دبيرستان
1 نفر
ریاضی - تاريخ اسلام
تاریخ اسلام - دانشگاه آیت اله حایری - میبد

عروجعليان مشهدى

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه