بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته جهانگردي

1 نفر قبولی های جهانگردي دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
از چهارم دبيرستان
1 نفر
جهانگردی - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

مرشد رزم

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه