بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته کارداني کشاورزي

5 نفر قبولی های کارداني مکانيزاسيون کشاورزي آموزشکده کشاورزي كرج - وزارت جهاد کشاورزي
از چهارم دبيرستان
5 نفر
ریاضی - کارداني کشاورزي
کاردانی مکانیزاسیون کشاورزی - آموزشکده کشاورزی کرج - وزارت جهاد کشاورزی

زمانى

از اسلام‌شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

صفوى

از اسلام‌شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

آزاديان نسب

از كرج - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

نوبت دوم

احمدى

از گرگان

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

ميرزائى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه