بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي معماري

17 نفر قبولی های مهندسي معماري دانشگاه تهران
6 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
5 نفر
از چهارم دبيرستان
11 نفر
ریاضی - مهندسي معماري
دانشگاه تهران ( 17 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 8 )دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران ( 11 )دانشگاه هنر تهران ( 6 )دانشگاه هنر اصفهان ( 11 )دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران ( 21 )دانشگاه خوارزمي تهران ( 4 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 9 )دانشگاه شيراز ( 12 )دانشگاه يزد ( 23 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 6 )دانشگاه قم ( 8 )دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ( 16 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 13 )دانشگاه كاشان ( 8 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 13 )دانشگاه تبريز ( 11 )دانشگاه گيلان - رشت ( 30 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 25 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 9 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 5 )دانشگاه زنجان ( 14 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 18 )دانشگاه هنر اسلامي تبريز ( 19 )دانشگاه سمنان ( 13 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 12 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 10 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 11 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 9 )دانشگاه بجنورد ( 9 )دانشگاه اروميه ( 11 )مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا ( 6 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 17 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 5 )دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول ( 13 )دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان ( 3 )دانشکده فني ومهندسي گرمسار ( 20 )دانشگاه ايلام ( 10 )دانشگاه ملاير ( 15 )دانشگاه بناب ( 7 )دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد ( 12 )دانشگاه زابل - پرديس خودگردان ( 1 )دانشگاه زابل ( 2 )
مهندسی معماری - دانشگاه تهران

مرادى امير رضا

از آمل

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

روزانه

كاظمى ميان گسكرى مائده

از تنكابن

2 سال از سوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

نوروزيان يزدى شيرين

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه

شبيرى سيد محمد مهدى

از سمنان

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

نشاطى فرد عسل

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

رحمت زاده دنيا

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

موسوى زاده سيد مهدى

از شاهين شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

قلم سياه نغمه

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

بختيارى بهارك

از تويسركان

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

سفارى على

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

هوشمندى نژاد محمودرضا

از كاشان

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

سهرابى حسام

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

يوسفى پويا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

اميرذهنى ياسمن

از تبريز

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

يزدى ياسمن

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

ضرابى كيانا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

معراجى درسا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه