بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي شيمي

45 نفر قبولی های مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف - تهران
34 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
2 نفر
از اول دبيرستان
3 نفر
از دوم دبيرستان
8 نفر
از سوم دبيرستان
21 نفر
از چهارم دبيرستان
11 نفر
ریاضی - مهندسي شيمي
دانشگاه صنعتي شريف - تهران ( 45 )دانشگاه تهران ( 26 )دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران ( 27 )دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران ( 24 )دانشگاه صنعتي اصفهان ( 26 )دانشگاه اصفهان ( 17 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 20 )دانشگاه شيراز ( 18 )دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) ( 11 )دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) ( 8 )دانشگاه تبريز ( 17 )دانشگاه كاشان ( 10 )دانشگاه يزد ( 17 )دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) ( 11 )دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان ( 8 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 13 )دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ( 54 )دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) ( 11 )دانشگاه اراک ( 20 )دانشگاه گيلان - رشت ( 16 )دانشگاه صنعتي سهند - تبريز ( 30 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 5 )دانشگاه قم ( 9 )دانشگاه صنعتي كرمانشاه ( 6 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 7 )دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول ( 11 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 14 )دانشگاه زنجان ( 17 )دانشگاه اروميه ( 16 )دانشگاه اردکان ( 8 )دانشگاه صنعتي همدان ( 34 )دانشگاه ايلام ( 6 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 16 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 24 )مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا ( 7 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 11 )دانشگاه صنعتي اروميه ( 12 )دانشگاه ياسوج ( 16 )دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل ( 15 )دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر ( 28 )مرکز آموزش عالي لامرد ( 5 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 14 )دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) ( 10 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 9 )دانشگاه تفرش ( 11 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 8 )دانشگاه بناب ( 5 )دانشگاه سمنان ( 11 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 12 )دانشگاه مراغه ( 6 )مرکز آموزش عالي لار ( 3 )دانشگاه صنعتي سيرجان ( 15 )مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين ( 11 )دانشگاه بجنورد ( 17 )دانشگاه صنعتي بيرجند ( 10 )مجتمع آموزش عالي گناباد ( 3 )دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان ( 8 )
مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی شریف - تهران

سلحشور صدرا

از بناب

10 سال از سوم دبستان / 165 آزمون

روزانه

گل محمدى رامشه على

از پاكدشت

6 سال از دوم راهنمايي / 85 آزمون

روزانه

صديق ساعتلو ساناز

از اروميه

4 سال از اول دبيرستان / 71 آزمون

روزانه

رضوى سيد امين

از همدان

4 سال از اول دبيرستان / 53 آزمون

روزانه

قنواتى محمد

از كرج

4 سال از اول دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

محمدبيگى سلخورى رقيه

از قزوين

3 سال از دوم دبيرستان / 64 آزمون

روزانه

صادقى محمد امين

از قشم

3 سال از دوم دبيرستان / 63 آزمون

روزانه

حيدرى روح الله

از لامرد

3 سال از دوم دبيرستان / 62 آزمون

روزانه

على نژاد مهسا

از رامسر

3 سال از دوم دبيرستان / 61 آزمون

روزانه

ميرمحمدى عليرضا

از بردسير

3 سال از دوم دبيرستان / 59 آزمون

روزانه

نجمى محمد

از اراك

3 سال از دوم دبيرستان / 59 آزمون

روزانه

ترابى سيد على

از قائن

3 سال از دوم دبيرستان / 46 آزمون

روزانه

نعيمى سعيد

از تهران

3 سال از دوم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

سربيشه گى ساسان

از قائن

2 سال از سوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

اشرفى مقدم اميرحسين

از گنبد

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

صباغى على اصغر

از سبزوار

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

دهقان مهدى

از مياندوآب

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

صالحى اميرعباس

از خميني شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

گنجى عليرضا

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

آخوندى اميرحسين

از نيشابور

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

افضلى زهرا

از ساري

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

ايوبى گل على

از قائن

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

خسروى فاطمه

از تربت حيدريه

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

بهادرى محمد

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

بيگى زاده مريم

از بندرعباس

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه

گلچين محمدحسين

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

احمدزاده سيدرضا

از دزفول

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

تربتى احمدرضا

از اراك

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

ولايتى عليرضا

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

خدايى تهرانى على

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 27 آزمون

روزانه

نساجى امين

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

منصورى محمد

از بجنورد

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

باپيرى پرديس

از ايلام

2 سال از سوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

فلاح فيشانى آرين

از قزوين

2 سال از سوم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

جوادى مهدى

از ساري

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

جلائيان فاطمه

از مشهد

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

گندمى حسنارودى عليرضا

از كاشان

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

حميدى اميرحسين

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

ميرآفتاب سيدمسعود

از كاشان

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

كوزه لى احمد

از گنبد

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

رمضانى نيكو فرد على

از بوئين زهرا

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

عطايى فر مهدى

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

اخلاقى فر مرضيه

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

موسوى يگانه

از ايلام

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

گودرزى سمانه

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه