بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي پزشکي

10 نفر قبولی های مهندسي پزشکي دانشگاه تهران
8 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از اول دبيرستان
2 نفر
از دوم دبيرستان
3 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
مهندسی پزشکی - دانشگاه تهران

خزالى مريم

از آبادان

7 سال از اول راهنمايي / 71 آزمون

روزانه

افشارى محمدرضا

از ابهر

4 سال از اول دبيرستان / 60 آزمون

روزانه

درزى بهاره

از قائم شهر

4 سال از اول دبيرستان / 51 آزمون

روزانه

نورالسناء سينا

از لاهيجان

3 سال از دوم دبيرستان / 52 آزمون

روزانه

ولى پور عارف

از اروميه

3 سال از دوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه

حسن پور گولگنى ارشاد

از اروميه

3 سال از دوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه

اله قلى لو سبا

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

حيدرى حسين

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

ييلاقى صدرا

از تكاب

1 سال از چهارم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

صابرى ناهيد

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه