بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي نفت

23 نفر قبولی های مهندسي نفت دانشگاه صنعتي شريف - تهران
19 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
9 نفر
از سوم دبيرستان
8 نفر
از چهارم دبيرستان
4 نفر
مهندسی نفت - دانشگاه صنعتی شریف - تهران

پورمحمد رضا

از خوي

8 سال از پنجم دبستان / 148 آزمون

روزانه

ايزدى حميد

از كرمانشاه

4 سال از اول دبيرستان / 64 آزمون

روزانه

الغوثى ميلاد

از چالوس

3 سال از دوم دبيرستان / 56 آزمون

روزانه

عبدالملكى اميرحسين

از پاكدشت

3 سال از دوم دبيرستان / 54 آزمون

روزانه

صمدى حسام

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

روزانه

رضايى خيرآبادى محمد

از شهركرد

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

روزانه

عمارى امير على

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه

سورى سجاد

از تويسركان

3 سال از دوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه

پورقاسمى فتيده على

از لنگرود

3 سال از دوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

كرامتى على رضا

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

عدالتى متنق پوىا

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

كريم زاده على

از تبريز

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

بهمنى امير محمد

از شهريار

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

اسدى قجرلو ضيا

از آباده

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

وفابخش امين

از مراغه

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه

كيومرثى محمدمهدى

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه

مودى محمدامين

از زاهدان

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

ميزبانى چينى بلاغ محمدرضا

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

ملائى رحيم

از آباده

2 سال از سوم دبيرستان / 27 آزمون

روزانه

عرب زاده اسدى پارسا

از سنندج

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

كريمى محمديان زهرا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

فهميده وحدت محمدرضا

از مشهد

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

تعبدى اميرحسين

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه