بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته معماري داخلي

6 نفر قبولی های معماري داخلي دانشگاه هنر تهران
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
ریاضی - معماري داخلي
معماری داخلی - دانشگاه هنر تهران

محمودآبادى فاطمه

از سيرجان

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

روزانه

على نژاد فاطمه

از اسلام‌شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

دهقان منشادى محمدسينا

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه

گله دار فريمان زهرا

از فريمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

عليمى بهار

از گرگان

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

صالح نيا زهرا

از ورامين

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه