بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي شهرسازي

10 نفر قبولی های مهندسي شهرسازي دانشگاه تهران
4 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
4 نفر
از چهارم دبيرستان
6 نفر
مهندسی شهرسازی - دانشگاه تهران

محمدى شكيلا

از شهر قدس

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

خسروى غزال

از تنكابن

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

مرادى بهار

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

صفرزاده حسام

از تهرانسر

2 سال از سوم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

اسلامى جديدى فاطمه

از ساري

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

جانعلى زاده چوب بستى محيا

از بابل

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

فرهانى حسين

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

حسن پل خوابى ترنج

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

خيرالهى سارا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

پرند

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه