بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي نقشه برداري

18 نفر قبولی های مهندسي نقشه برداري دانشگاه تهران
8 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از دوم دبيرستان
3 نفر
از سوم دبيرستان
4 نفر
از چهارم دبيرستان
10 نفر
مهندسی نقشه برداری - دانشگاه تهران

قاسم زاده گردرودبارى مريم

از بابل

8 سال از پنجم دبستان / 136 آزمون

روزانه

امين دخت سحر

از شهرك سهند

3 سال از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه

فلاح فاطمه

از آمل

3 سال از دوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه

كريمى سلوك بن آرمان

از رحيم آباد

3 سال از دوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

اكبرى على

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

ناسوتى بهاره

از مهاباد

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه

دهوارى عادل

از چابهار

2 سال از سوم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

جانى نژاد خانسر محمد

از رحيم آباد

2 سال از سوم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

ابراهيمى شيرين

از اسلام‌شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

رضوان حسن

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

فريدى محمد

از رشت

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

عشق الهى سيد عرفان

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

اسمعيلى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

قربانى هانيه

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

كريمى آذر على

از مراغه

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

موسى زاده پوريا

از اردبيل

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

امانى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

جعفر پور

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه