بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي پليمر

6 نفر قبولی های مهندسي پليمر دانشگاه تهران
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
مهندسی پلیمر - دانشگاه تهران

باقرى على

از اميديه

3 سال از دوم دبيرستان / 50 آزمون

روزانه

بايمانى سروش

از اميديه

3 سال از دوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

ابراهيمى نيلوفر

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

محبوبى اميرحسين

از ميانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

كاظمى سيد مصطفى

از محلات

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

آقازاده بناب ميلاد

از بناب

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه