بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي مواد و متالورژي

29 نفر قبولی های مهندسي مواد و متالورژي دانشگاه صنعتي شريف - تهران
16 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
3 نفر
از دوم دبيرستان
5 نفر
از سوم دبيرستان
8 نفر
از چهارم دبيرستان
13 نفر
ریاضی - مهندسي مواد و متالورژي
دانشگاه صنعتي شريف - تهران ( 29 )دانشگاه تهران ( 22 )دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران ( 17 )دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران ( 25 )دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران ( 6 )دانشگاه صنعتي اصفهان ( 38 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 16 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 21 )دانشگاه شيراز ( 19 )دانشگاه كاشان ( 10 )دانشگاه يزد ( 25 )دانشگاه تبريز ( 23 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 10 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 20 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 35 )دانشگاه شهرکرد ( 14 )دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ( 23 )دانشگاه صنعتي سهند - تبريز ( 25 )دانشکده فني و مهندسي گلپايگان ( 18 )دانشگاه اراک ( 11 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 12 )دانشگاه زنجان ( 20 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 16 )دانشگاه صنعتي همدان ( 32 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 5 )دانشگاه آيت اله حايري - ميبد ( 14 )دانشگاه اروميه ( 9 )مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا ( 11 )دانشگاه ياسوج ( 13 )دانشگاه بناب ( 6 )دانشگاه سمنان ( 20 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 11 )دانشگاه صنعتي بيرجند ( 7 )دانشگاه صنعتي اروميه ( 8 )دانشگاه ملاير ( 18 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 6 )دانشگاه مراغه ( 9 )مجتمع آموزش عالي گناباد ( 1 )مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين ( 6 )دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان ( 1 )دانشگاه صنعتي سهند _تبريز ( 1 )
مهندسی مواد و متالورژی - دانشگاه صنعتی شریف - تهران

حسين پور پارسا

از لاهيجان

9 سال از چهارم دبستان / 121 آزمون

روزانه

عربلو شقايق

از قزوين

5 سال از سوم راهنمايي / 99 آزمون

روزانه

امامى محرمانى عرفان

از تهران

5 سال از سوم راهنمايي / 65 آزمون

روزانه

افشارى محمد

از ملارد

3 سال از دوم دبيرستان / 63 آزمون

روزانه

حسينى بيدختى فاطمه

از كرج

3 سال از دوم دبيرستان / 57 آزمون

روزانه

جعفراسماعيلى عليرضا

از قم

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

روزانه

قنبرى شكرعلى كندى رضا

از اهر

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

روزانه

رحمانى فاطمه

از ورامين

3 سال از دوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه

عيوض زاده حسن

از ورامين

2 سال از سوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

ارژنگى فاطمه

از قرچك

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

عنايتى مهدى

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

افضلى محمد

از كرمان

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

كارگرگزكوه ياسمن

از اسلام‌شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

احسن موژان

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه

صداقتى امين

از سيرجان

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

رضائى اصل سيدسروش

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

صادقى اميرحسين

از قزوين

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

كشميرى فاطمه

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

طباطبايى سيدمحمود

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

رشيدى سنا

از همدان

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

شفيع زاده خولنجانى على

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

جعفرى متين

از ساوه

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

شيخى پردستى محمدامين

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

صالحى نرگس

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

زيوه امير

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

رشيدى نژاد محمدسعيد

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

ابوى احسان

از بوئين زهرا

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

ثقفى فر سپيده

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

نصيرى فرناز

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه