بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي هوافضا

30 نفر قبولی های مهندسي هوا فضا دانشگاه صنعتي شريف - تهران
20 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از اول دبيرستان
2 نفر
از دوم دبيرستان
5 نفر
از سوم دبيرستان
12 نفر
از چهارم دبيرستان
10 نفر
مهندسی هوا فضا - دانشگاه صنعتی شریف - تهران

سپيده دم سيد محمد امين

از كرمانشاه

5 سال از سوم راهنمايي / 63 آزمون

روزانه

مرادپور رضا

از مرودشت

4 سال از اول دبيرستان / 80 آزمون

روزانه

بهرامى صدرا

از تهران

4 سال از اول دبيرستان / 62 آزمون

روزانه

مجيرى عليرضا

از شهرضا

3 سال از دوم دبيرستان / 62 آزمون

روزانه

مرادى مينو

از بجنورد

3 سال از دوم دبيرستان / 61 آزمون

روزانه

نصيرى سهيل

از بوشهر

3 سال از دوم دبيرستان / 50 آزمون

روزانه

عدولى حسام

از تنكابن

3 سال از دوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه

مقدم عليرضا

از زنجان

3 سال از دوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه

حيدرى وحيد

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 46 آزمون

روزانه

صادقى اسماعيل

از فريمان

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

عبدعلى پور محمدرضا

از برازجان

2 سال از سوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه

بهمنى محمد

از زنجان

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

باقرزاده امىررضا

از تبريز

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

حبيبى احمدآبادى الهه

از اردكان

2 سال از سوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه

طالبى نژاد مصطفى

از شهربابك

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

صادقى على

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

جعفرى مريم

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 27 آزمون

روزانه

على آبادى عليرضا

از بيرجند

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

جهانتيغ حامد

از زاهدان

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

جيواد رضا

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

امينى فاضله

از مشهد

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

عبدالصمدى محمد

از شهرك سهند

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

واحدى اميرمحمد

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

پورشهبازكلخوران اميررضا

از اسلام‌شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

بهنود سعيد

از اردبيل

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

بلوكى على

از نيشابور

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

سويزى على

از سبزوار

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

ميرزائى رشيد جواد

از اسدآباد

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

احمدى امير محمد

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

خرسند ديلمى داود

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه