بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي نساجي

24 نفر قبولی های مهندسي نساجي دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
14 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
3 نفر
از دوم دبيرستان
3 نفر
از سوم دبيرستان
8 نفر
از چهارم دبيرستان
10 نفر
مهندسی نساجی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

قنبرى

از تهران

4 سال از اول دبيرستان / 57 آزمون

روزانه

معصومى

از رباط كريم

4 سال از اول دبيرستان / 48 آزمون

روزانه

خديور

از كرمانشاه

4 سال از اول دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

مهاجرقزلباش

از تهران

3 سال از دوم دبيرستان / 61 آزمون

روزانه

قره باغى

از اروميه

3 سال از دوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

مسافرى

از شهريار

3 سال از دوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

بحرى

از شهر قدس

2 سال از سوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه

رضوانى

از شاهرود

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

ميرزايى

از شهريار

2 سال از سوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه

جلايرى

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

فرهاديان مهدى

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

احمدى

از اسفراين

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

منوچهرى مسعود پريسا

از همدان

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

ساوجى ابوالقاسم

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

رحيم زاده كورايم محمدرضا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

خلج

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

برنجيان

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

قاسمى

از شهريار

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

محسن زاده

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

خليل آبادى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

كاظمى

از قزوين

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

عزيزپور

از كرمانشاه

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

شايسته

از گلپايگان

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

عبدى رومينا

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه