بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي معدن

22 نفر قبولی های مهندسي معدن دانشگاه تهران
14 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
3 نفر
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
8 نفر
از چهارم دبيرستان
8 نفر
مهندسی معدن - دانشگاه تهران

مرادى هنگامه

از آمل

8 سال از پنجم دبستان / 118 آزمون

روزانه

سليمى بنماران ميلاد

از اردبيل

5 سال از سوم راهنمايي / 56 آزمون

روزانه

مباشرى دمنه

از داران

5 سال از سوم راهنمايي / 54 آزمون

روزانه

پشت چى اسكوئى موسى

از تبريز

4 سال از اول دبيرستان / 67 آزمون

روزانه

جوادى

از فردوس

3 سال از دوم دبيرستان / 46 آزمون

روزانه

صادقى نژاد فرسنگى

از كرمان

3 سال از دوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

حيدرزاده

از گناباد

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

خورشيدى عليرضا

از فردوس

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

غلامى

از اسلام‌شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

رجائى لك

از كرمان

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

رضائى

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

عبداله خانى على اكبر

از اسلام‌شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

نظرى

از ملارد

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

صابرى

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

جعفرى

از سمنان

1 سال از چهارم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

برزگر اميرحسين

از اسلام‌شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

قادرى فرزاد

از بانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

اويسى

از شهريار

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

پاشائى شايان

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

الكسان شيرآباد

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

اسديان اولى

از قرچك

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

حسنلو

از قرچك

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه