بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته علوم کامپيوتر

14 نفر قبولی های علوم کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف - تهران
4 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از سوم دبيرستان
3 نفر
از چهارم دبيرستان
10 نفر
ریاضی - علوم کامپيوتر
دانشگاه صنعتي شريف - تهران ( 14 )دانشگاه تهران ( 11 )دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران ( 8 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 10 )دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) ( 17 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 8 )دانشگاه شاهد - تهران ( 2 )دانشگاه اصفهان ( 12 )دانشگاه گيلان - رشت ( 10 )دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان ( 3 )دانشگاه تبريز ( 13 )دانشگاه كاشان ( 11 )دانشگاه قم ( 11 )دانشگاه يزد ( 13 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 13 )دانشگاه سمنان ( 7 )دانشگاه شهرکرد ( 9 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 25 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 16 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 3 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 18 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 5 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 12 )دانشگاه صنعتي كرمانشاه ( 8 )دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر ( 17 )دانشگاه فسا ( 5 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 10 )دانشگاه صنعتي سيرجان ( 3 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 3 )دانشگاه سلمان فارسي - كازرون ( 4 )دانشگاه دامغان ( 10 )دانشگاه بجنورد ( 6 )دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار ( 4 )دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار) ( 4 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 10 )مركز اموزش عالي محلات ( 3 )دانشگاه صنعتي بيرجند ( 3 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 3 )مجتمع آموزش عالي بم ( 1 )
علوم کامپیوتر - دانشگاه صنعتی شریف - تهران

ازاد على رضا

از قم

5 سال از سوم راهنمايي / 70 آزمون

روزانه

خليقي نژاد غزل

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

حميدى محراب

از اسفراين

2 سال از سوم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

باقرى رضا

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

زارع امير حسين

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

شريعتى اشكورى محمدجواد

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

هاشمى شاهرودى سيدعلى

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

قاسمى الهه

از رشت

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

توفيقى محمدى عليرضا

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

نديرى اميرحسين

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

عظيمى نيا عليرضا

از كاشان

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

كوشافر الهه

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

ابوالاحرارى اميد

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

استوار اميرعباس

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه