بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي اپتيک و ليزر

19 نفر قبولی های مهندسي اپتيک و ليزر دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
7 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از اول دبيرستان
2 نفر
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
3 نفر
از چهارم دبيرستان
12 نفر
مهندسی اپتیک و لیزر - دانشگاه شهید باهنر - کرمان

نگارستانى

از كرمان - شبانه

5 سال از سوم راهنمايي / 43 آزمون

نوبت دوم

حسين بر

از سراوان

4 سال از اول دبيرستان / 67 آزمون

روزانه

قاضى زاده احسائى

از كرمان

4 سال از اول دبيرستان / 40 آزمون

روزانه

مختارى

از زرند

3 سال از دوم دبيرستان / 50 آزمون

روزانه

پناهى

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

صالحى كوهنجانى

از بندرعباس

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

اميريان

از ايرانشهر

2 سال از سوم دبيرستان / 18 آزمون

مناطق محروم بومي سيستان وبلوچستان

بلوچى ماهانى

از ماهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

بهار

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

قاسمى

از زرند - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

نوبت دوم

سلاجقه

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

متقى

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

فكورى فر

از نهبندان

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

احمديان محمودآباد

از ميبد

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

كهن فتح ابادى

از جهرم

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

جمال زائى

از نهبندان

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

غلامرضاميرزائى

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

حيدرى نژاد

از كرمان - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

نوبت دوم

شكورى

از كرمان - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

نوبت دوم