بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي ايمني

16 نفر قبولی های مهندسي ايمني دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان)
13 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
11 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
مهندسی ایمنی - دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان)

محسنى

از شوشتر

3 سال از دوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه

رئيسى

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

سميعى پاقلعه

از گنبد

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه

گل كار

از كرمانشاه

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

حاجى زاده

از رامهرمز

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

اسدى ملردى

از سوادكوه

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

مقامى

از آباده

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

صادقى

از ني ريز

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

حامى رودبارى

از بندرعباس

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

موسوى سيده مريم

از ماه شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

سرچاهى

از نيشابور

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

دريهكى دنيا

از ماه شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

خواجه

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

آژندفر

از دزفول

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

مومنى

از زرين شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

سلحشورى سمانه

از فولاد شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه