بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي راه آهن

19 نفر قبولی های مهندسي خط و سازه هاي ريلي دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
13 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
9 نفر
از چهارم دبيرستان
6 نفر
ریاضی - مهندسي راه آهن
مهندسی خط و سازه‌های ریلی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

برخوردارى

از تهران

5 سال از سوم راهنمايي / 101 آزمون

روزانه

رضاپور

از لاهيجان

4 سال از اول دبيرستان / 63 آزمون

روزانه

صالح آبادى

از سبزوار

3 سال از دوم دبيرستان / 50 آزمون

روزانه

كوهستانى كوشكى عليرضا

از اسفراين

3 سال از دوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

غياث

از محمديه

2 سال از سوم دبيرستان / 46 آزمون

روزانه

خواجوندصالحى اميرحسين

از پاكدشت

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

حسينى آردى

از بابل

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

محمدپور سبحان

از محمديه

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

صديق

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

دينى

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 27 آزمون

روزانه

محمدى

از زنجان

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

نوروزى زواريانى محمد مهدى

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

مختارى نصر

از انديمشك

2 سال از سوم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

پورحسين

از اسلام‌شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

مقبلى اميرپارسا

از چالوس

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

مختارى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

صادق

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

نعمتى زارع عليرضا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

ميرپنجى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه