بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي بهره برداري راه آهن

3 نفر قبولی های مهندسي بهره برداري راه آهن دانشگاه صنعتي كرمانشاه
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
ریاضی - مهندسي بهره برداري راه آهن
مهندسی بهره برداری راه آهن - دانشگاه صنعتی کرمانشاه

حيدرى ثابت

از ملاير

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

يارم طاقلو

از همدان

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

زارعى

از دورود

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه