بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي راه آهن

8 نفر قبولی های مهندسي ماشينهاي ريلي دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
6 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
3 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
ریاضی - مهندسي راه آهن
مهندسی ماشینهای ریلی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

محمدى نخجيرى

از لاهيجان

8 سال از پنجم دبستان / 134 آزمون

روزانه

باقرزاده همائى مهدى

از بندرعباس

4 سال از اول دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

امينى

از تاكستان

3 سال از دوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

كرمى

از شهر قدس

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

مصطفايى نيايش

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه

اژدرى

از بابل

2 سال از سوم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

بداغى فراز

از ابهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

حسينى

از شهرري

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه