بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي دريا

9 نفر قبولی های مهندسي دريا دانشگاه صنعتي شريف - تهران
5 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
3 نفر
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
4 نفر
مهندسی دریا - دانشگاه صنعتی شریف - تهران

يوسف پور سيد محسن

از اميركلا

7 سال از اول راهنمايي / 123 آزمون

روزانه

طغرلى محمدصادق

از كرمان

6 سال از دوم راهنمايي / 75 آزمون

روزانه

رضوى سيدصدرا

از كرمانشاه

5 سال از سوم راهنمايي / 81 آزمون

روزانه

ارشادى حسين

از اصفهان

3 سال از دوم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

نظريان هاتف

از زنجان

2 سال از سوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

احمدى مريم

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

اژدرى سعيد

از ميناب

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

على بابائى حسين

از ساري

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

مهدوى رضا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه