بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي ماشين الات دريايي

7 نفر قبولی های مهندسي ماشين آلات دريايي دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل مازندران)
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
4 نفر
مهندسی ماشین آلات دریایی - دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل مازندران)

مرادى هرزويلى

از يزد

4 سال از اول دبيرستان / 51 آزمون

روزانه

زاهديان تجنكى

از آمل

3 سال از دوم دبيرستان / 46 آزمون

روزانه

فلاح

از ساري

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

قديرى

از خرمدره

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

اسماعيلى كنارى

از فريدون كنار

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

دارينى

از سبزوار

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

قليزاده

از اسفراين

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه