بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته علوم مهندسي

9 نفر قبولی های علوم مهندسي دانشگاه تهران
7 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
6 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
علوم مهندسی - دانشگاه تهران

امجدى محسن

از فرديس

3 سال از دوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

كوثرى صدر على

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

حسينى صادق محمد

از كرمان

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

سعادت فرناز

از لاهيجان

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

بهرامى فاطمه

از همدان

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

فاطمى خوراسگانى سپيده

از اهواز

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

غنى زاده فائزه

از قرچك

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

دارابى مسعود

از فرديس

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

ابرازه على

از اهواز

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه