بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي انرژي

11 نفر قبولی های مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
3 نفر
از چهارم دبيرستان
8 نفر
مهندسی انرژی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

اسماعيل پور سوگند

از اهواز

2 سال از سوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه

شاه بداغ خان نيوشا

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

صافى نجف آبادى زينب

از نجف آباد

2 سال از سوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

سليمى مقدم ابوالفضل

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

جواديان سيد على

از طبس

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

قاسمى اصل مرضيه

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

دودانگه بهاره

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

زينلى زاده مريم

از رفسنجان

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

طلائى عطيه

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

معصومى سيده فرناز

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

مزكى مسيح

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه