بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته علوم و مهندسي آب

6 نفر قبولی های علوم و مهندسي آب دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
5 نفر
ریاضی - علوم و مهندسي آب
دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) ( 6 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 6 )دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) ( 2 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 1 )دانشگاه شيراز ( 12 )دانشگاه صنعتي اصفهان ( 8 )دانشگاه زنجان ( 3 )دانشگاه گيلان - رشت ( 10 )دانشگاه اراک ( 1 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 3 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 7 )دانشگاه تبريز ( 11 )دانشگاه شهرکرد ( 9 )دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ( 9 )دانشگاه اروميه ( 7 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 11 )دانشگاه فسا ( 2 )دانشگاه بيرجند ( 3 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 6 )مرکزآموزش عالي کاشمر ( 1 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 11 )دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ( 6 )دانشگاه جيرفت ( 4 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 1 )دانشگاه اردکان ( 4 )دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز ( 5 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 7 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) ( 2 )دانشگاه گنبد ( 3 )دانشگاه جهرم ( 5 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 10 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 4 )
علوم و مهندسی آب - دانشگاه تهران (محل تحصیل کرج)

سوهانى

از تهران

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

روزانه

شاهين فر

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

خسروبروجردى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

كمالى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

نوروزى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

تقى زاده

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه