بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)

5 نفر قبولی های مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي) دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)
از چهارم دبيرستان
5 نفر
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) - دانشگاه تهران (محل تحصیل کرج)

رحمتى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

مهدوى حسينى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

نادرى مهابادى خدايار

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

زارع

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

پيله ور ابريشم

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه