بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته اقتصاد کشاورزي

1 نفر قبولی های اقتصاد کشاورزي دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)
از چهارم دبيرستان
1 نفر