بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي

5 نفر قبولی های مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
مهندسی ماشینهای صنایع غذایی - دانشگاه تهران (محل تحصیل کرج)

شيخ غفارى

از شهر قدس

4 سال از اول دبيرستان / 74 آزمون

روزانه

حسينى سيدسجاد

از اسلام‌شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

معينى نعمتى

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

محمدى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

دهقان

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه