بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته فيزيك مهندسي

8 نفر قبولی های فيزيک مهندسي دانشگاه تهران
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
6 نفر
فیزیک مهندسی - دانشگاه تهران

افضلى اريا

از كرمانشاه

3 سال از دوم دبيرستان / 54 آزمون

روزانه

باصولى رضا

از برازجان

2 سال از سوم دبيرستان / 46 آزمون

روزانه

صديقى فروتقه محمدمعين

از كاشمر

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

راق فاطمه

از دزفول

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

زرگرى هاشم

از مشهد

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

محمودى صدف

از شهريار

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

لطفيان اميررضا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

گلستانى محمدرضا

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه