بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته فيزيک

12 نفر قبولی های فيزيک دانشگاه صنعتي شريف - تهران
6 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
4 نفر
از چهارم دبيرستان
6 نفر
ریاضی - فيزيک
دانشگاه صنعتي شريف - تهران ( 12 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان ( 6 )دانشگاه تهران ( 8 )دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران ( 13 )پرديس نسيبه - تهران ( 13 )پرديس شهيد چمران - تهران ( 20 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 13 )پرديس شهيد رجايي - شيراز ( 15 )پرديس شهيد باهنر - اصفهان ( 11 )دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران ( 8 )دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران ( 8 )دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران ( 5 )دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) ( 5 )دانشگاه صنعتي اصفهان ( 15 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 3 )دانشگاه اصفهان ( 11 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 9 )دانشگاه شاهد - تهران ( 6 )دانشگاه شيراز ( 14 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 6 )دانشگاه تبريز ( 14 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 3 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 14 )دانشگاه كاشان ( 15 )دانشگاه گيلان - رشت ( 20 )دانشگاه يزد ( 23 )دانشگاه قم ( 26 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 14 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 5 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 1 )دانشگاه اراک ( 5 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 7 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 2 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 12 )دانشگاه بجنورد ( 1 )دانشگاه زنجان ( 9 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 14 )دانشگاه شهرکرد ( 6 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 8 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 15 )دانشگاه ياسوج ( 10 )دانشگاه اروميه ( 8 )دانشگاه جهرم ( 2 )دانشگاه سلمان فارسي - كازرون ( 7 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 6 )دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد ( 6 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 31 )دانشگاه سمنان ( 6 )دانشگاه صنعتي سيرجان ( 5 )دانشگاه ايلام ( 1 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 1 )دانشگاه ملاير ( 3 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 5 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 2 )دانشگاه دامغان ( 2 )دانشگاه فسا ( 1 )مرکز آموزش عالي استهبان ( 4 )دانشگاه تفرش ( 1 )دانشگاه گنبد ( 1 )
فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف - تهران

بژكول حميدرضا

از قزوين

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

روزانه

قنبرى ريحانه

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

خميس آبادى زهرا

از ملارد

2 سال از سوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

اربابى حسين

از شهرجديد هشتگرد

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

سعيدى محمد مبين

از محمد شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

فرمانيان ابوالفضل

از قم

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

زرگرزاده كيميا

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

سجادى محمدجواد

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

عربى مقدم مائده سادات

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

احدى عليرضا

از اسلام‌شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

اعتضاد رضوى صبا

از مشهد

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

صدقى نيلوفر

از مشهد

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه