بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته رياضي

8 نفر قبولی های آموزش رياضي پرديس شهيد باهنر - كرمان
4 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
3 نفر
از چهارم دبيرستان
4 نفر
آموزش ریاضی - پردیس شهید باهنر - کرمان

پوزن زهرا

از انار

3 سال از دوم دبيرستان / 50 آزمون

فرهنگيان بومي استان کرمان

غلامى فاطمه

از زرند

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

فرهنگيان بومي استان کرمان

رضائيان زهرا

از ابركوه

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

فرهنگيان بومي استان يزد

كوچكى ميبدى فاطمه

از اردكان

2 سال از سوم دبيرستان / 22 آزمون

فرهنگيان بومي استان يزد

درويشى نخل ابراهيمى

از ميناب

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

فرهنگيان بومي هرمزگان

نوروزماهانى

از ماهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

فرهنگيان بومي استان کرمان

ميرزائى فاطمه

از زرند

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

فرهنگيان بومي استان کرمان

فلاح زاده فائزه

از ابركوه

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

فرهنگيان بومي استان يزد