بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته شيمي

2 نفر قبولی های شيمي کاربردي دانشگاه تهران
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
ریاضی - شيمي
دانشگاه تهران ( 2 )دانشگاه صنعتي شريف - تهران ( 1 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 1 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 2 )دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران ( 1 )دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) ( 3 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 4 )دانشگاه صنعتي اصفهان ( 1 )دانشگاه اصفهان ( 2 )دانشگاه كاشان ( 3 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 3 )دانشگاه تبريز ( 2 )دانشگاه يزد ( 2 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 1 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 3 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 2 )دانشگاه اراک ( 3 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 1 )دانشگاه زنجان ( 2 )دانشگاه قم ( 1 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 3 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 2 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 1 )دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) ( 1 )دانشگاه دامغان ( 2 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 1 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 1 )دانشگاه سمنان ( 2 )دانشگاه جيرفت ( 1 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 1 )دانشگاه اروميه ( 2 )دانشگاه ملاير ( 1 )دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان ( 1 )دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان ( 1 )
شیمی کاربردی - دانشگاه تهران

مسلمان بافقى مجتبى

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

گنجعلى نيا محمد حسين

از تهرانسر

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه