بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته ايمني صنعتي

22 نفر قبولی های ايمني صنعتي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل دانشکده سلامت، ايمني و محيط زيست)
11 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
3 نفر
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
7 نفر
از چهارم دبيرستان
11 نفر
ریاضی - ايمني صنعتي
ایمنی صنعتی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست)

سخى

از كرمان

5 سال از سوم راهنمايي / 78 آزمون

روزانه نيمسال دوم

زنديه

از بيجار

5 سال از سوم راهنمايي / 47 آزمون

روزانه نيمسال دوم

اميدى

از شهريار

5 سال از سوم راهنمايي / 44 آزمون

روزانه نيمسال دوم

خدابخش زهرا

از چالوس

3 سال از دوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه نيمسال اول

شريعت زاده

از بهبهان

2 سال از سوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه نيمسال اول

درايش

از بندر کنگ و چارک

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه نيمسال اول

دريغ داود

از دزفول

2 سال از سوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه نيمسال اول

نخعى عبدل آبادى

از كرمان

2 سال از سوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه نيمسال اول

نعمتى پرچينى

از زنجان

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه نيمسال دوم

حاج عليان

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه نيمسال اول

صفت زاده

از بندرعباس

2 سال از سوم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه نيمسال اول

سراجى

از اهواز

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه نيمسال دوم

بابائى

از سرابله

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه نيمسال دوم

فريمانهء

از جغتاي

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه نيمسال اول

شاه حسينى نرجس

از پاكدشت

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه نيمسال اول

رمضانى

از محلات

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه نيمسال دوم

ابراهيمى

از شهريار

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه نيمسال دوم

بلوبين

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه نيمسال دوم

غفارى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه نيمسال دوم

ميرزائى بافتى

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه نيمسال دوم

عادلى سيدعلى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه نيمسال اول

احمدى پرگو

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه نيمسال دوم