بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته علم اطلاعات و دانش شناسي

1 نفر قبولی های علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
علم اطلاعات و دانش شناسی - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

عبدالملكى

از تهران

3 سال از دوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه