بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته کارشناسي چند رسانه اي

17 نفر قبولی های هنرهاي چند رسانه اي دانشگاه هنر اسلامي تبريز
10 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
3 نفر
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
6 نفر
از چهارم دبيرستان
7 نفر
ریاضی - کارشناسي چند رسانه اي
هنرهای چند رسانه ای - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

كردآبادى اقدم

از اسكو

8 سال از پنجم دبستان / 158 آزمون

روزانه نيمسال دوم

عبدلى

از ملاير

8 سال از پنجم دبستان / 127 آزمون

روزانه نيمسال دوم

احمدزاده

از تبريز

6 سال از دوم راهنمايي / 78 آزمون

روزانه نيمسال اول

رزقيان

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه نيمسال دوم

على اصغر زاده پل سنگى

از اردبيل

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه نيمسال دوم

فرامرزى

از تبريز

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه نيمسال دوم

اسلامى ورجوى

از مراغه

2 سال از سوم دبيرستان / 27 آزمون

روزانه نيمسال دوم

يوسفى

از عجب شير

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه نيمسال اول

عباسى

از خوي

2 سال از سوم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه نيمسال دوم

نخستين شكورى

از اردبيل

2 سال از سوم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه نيمسال دوم

سلطانى ممقانى

از آذرشهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه نيمسال دوم

على پور

از تبريز

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه نيمسال دوم

محمدپور روضه خوانى

از تبريز

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه نيمسال دوم

بهادرى

از اروميه

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه نيمسال اول

فريق

از تبريز

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه نيمسال دوم

كرباسى

از تبريز

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه نيمسال دوم

نجفى

از عجب شير

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه نيمسال دوم