بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته روان‌شناسي

2 نفر قبولی های روانشناسي دانشگاه تهران
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
روانشناسی - دانشگاه تهران

كاظمى ارشلو فاطمه

از سيرجان

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه

پايدارفرد سعيد

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه