بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته آموزش ابتدايي

2 نفر قبولی های آموزش ابتدايي پرديس امام جعفر صادق - ايلام
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
ریاضی - آموزش ابتدايي
پرديس امام جعفر صادق - ايلام ( 2 )پرديس امام جعفر صادق - بجنورد ( 7 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد ( 4 )پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز ( 1 )پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد ( 1 )پرديس بنت الهدي صدر - سنندج ( 2 )پرديس امام سجاد - بيرجند ( 9 )پرديس شهيد باهنر - بيرجند ( 7 )پرديس شهيد باهنر - شهركرد ( 2 )پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري ( 10 )پرديس حضرت معصومه - قم ( 3 )پرديس شهيد رجايي - قزوين ( 5 )پرديس بنت الهدي صدر-قزوين ( 4 )پرديس شهيد پاک نژاد - يزد ( 3 )پرديس شهيد رجايي - شيراز ( 6 )پرديس امام خميني - گرگان ( 4 )پرديس كوثر - ياسوج ( 1 )پرديس شهيد باهنر - اصفهان ( 6 )پرديس شهيد مدرس - سنندج ( 3 )پرديس شهيد باهنر - همدان ( 7 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان ( 7 )پرديس بنت الهدي صدر - بوشهر ( 4 )پرديس شهيد باهنر - كرمان ( 9 )پرديس شهيد باهنر - شيراز ( 3 )پرديس شهيد بهشتي - مشهد ( 8 )پرديس علامه اميني - تبريز ( 7 )پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) ( 7 )پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد ( 4 )پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه ( 5 )پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج ( 4 )پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس ( 3 )پرديس شهيد رجايي - اروميه ( 8 )پرديس شهيد مقصودي - همدان ( 9 )پرديس شهيد مدرس - ايلام ( 2 )پرديس نسيبه - تهران ( 2 )پرديس دکتر شريعتي - ساري ( 8 )پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان ( 16 )پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان ( 10 )پرديس شهيد مطهري - زاهدان ( 1 )پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل ( 4 )پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه ( 3 )پرديس شهيد مفتح - شهرري ( 4 )پرديس بنت الهدي صدر - رشت ( 5 )پرديس علامه طباطبايي - اروميه ( 6 )پرديس بحرالعلوم - شهركرد ( 5 )پرديس زينب کبري (س) - اراك ( 2 )پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد ( 2 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز ( 5 )پرديس آيت اله طالقاني - قم ( 4 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان ( 5 )پرديس امام علي - رشت ( 3 )پرديس شهيد بهشتي - زنجان ( 3 )پرديس علامه طباطبايي - اردبيل ( 7 )پرديس امام محمد باقر - بجنورد ( 8 )پرديس امير کبير - كرج ( 2 )پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج ( 2 )پرديس شهيد باهنر - اراك ( 1 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان ( 1 )پرديس شهيد چمران - تهران ( 3 )
آموزش ابتدایی - پردیس امام جعفر صادق - ایلام

شيخى مرضيه

از اركوازملكشاهي

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

فرهنگيان بومي استان ايلام

ويسى كوثر

از ايلام

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

فرهنگيان بومي استان ايلام