بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته آموزش کودکان استثنايي

1 نفر قبولی های آموزش کودکان استثنايي پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان
از چهارم دبيرستان
1 نفر
ریاضی - آموزش کودکان استثنايي
آموزش کودکان استثنایی - پردیس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

ماندنى

از بوئين مياندشت

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

فرهنگيان بومي استان اصفهان