بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مديريت کسب و کارهاي کوچک

1 نفر قبولی های مديريت کسب و کارهاي کوچک دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان
از چهارم دبيرستان
1 نفر
ریاضی - مديريت کسب و کارهاي کوچک
مدیریت کسب و کارهای کوچک - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

عباسى

از تبريز - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

نوبت دوم