بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مديريت و بازرگاني دريايي

1 نفر قبولی های مديريت و بازرگاني دريايي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
ریاضی - مديريت و بازرگاني دريايي
مدیریت و بازرگانی دریایی - دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

پشم فروش زاده

از اهواز

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه