بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته حسابداري

1 نفر قبولی های حسابداري دانشگاه يزد
از چهارم دبيرستان
1 نفر
ریاضی - حسابداري
حسابداری - دانشگاه یزد

كريميان فاطمه

از باغ بهادران

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه