بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته علوم قرآن و حديث

1 نفر قبولی های علوم قرآن و حديث دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل بجنورد)
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
علوم قرآن و حدیث - دانشگاه علوم و معارف قران کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بجنورد)

ساعدى

از بجنورد

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه