بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته فقه و حقوق

4 نفر قبولی های فقه و حقوق اسلامي دانشگاه شهيد مطهري
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
ریاضی - فقه و حقوق
فقه و حقوق اسلامی - دانشگاه شهید مطهری

توكلى اله آبادى

از كوهبنان

2 سال از سوم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

زارعى ثانى

از سبزوار

1 سال از چهارم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

هامون يزد

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

ولي پوري گودرزي اميرحسين

از مكاتبه‌اي

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه