نفرات برتر در آزمون18 فروردین 1396
آروین  حاجی میرزائی
نیما  آروین
پارسا  اسداله زاده مکاری
یوسف  کریمی
آرمیتا  باقیان
آروین حاجی میرزائی
تبريز
نیما آروین
تبريز
پارسا اسداله زاده مکاری
تبريز
یوسف کریمی
بيارجمند
آرمیتا باقیان
تهران
لیست کامل نفرات برتر آزمون18 فروردین 1396

نفرات برتر هر درس در آزمون18 فروردین 1396