نفرات برتر در آزمون15 بهمن 1395
ساینا السادات  جم نشان
ملیکا  محمدباقری
هستی  بینا
آرشین  فولادی نژاد
مبینا  صادقی
ساینا السادات جم نشان
اصفهان
ملیکا محمدباقری
اصفهان
هستی بینا
اصفهان
آرشین فولادی نژاد
اصفهان
مبینا صادقی
اصفهان
لیست کامل نفرات برتر آزمون15 بهمن 1395

نفرات برتر هر درس در آزمون15 بهمن 1395

فصل سوم - میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی.
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : حسین قنبری