نفرات برتر در آزمون18 فروردین 1396
ملیکا  محمدباقری
هستی  بینا
آرشین  فولادی نژاد
مبینا  صادقی
سویل  به گزین
ملیکا محمدباقری
اصفهان
هستی بینا
اصفهان
آرشین فولادی نژاد
اصفهان
مبینا صادقی
اصفهان
سویل به گزین
تبريز
لیست کامل نفرات برتر آزمون18 فروردین 1396

نفرات برتر هر درس در آزمون18 فروردین 1396