نفرات برتر در آزمون 25 بهمن

نازنین  علی مردانی
محمدحسین  مرادنسب
دینا  ابوعلی
امیرعلی  زنگنه
راحیل  راور
نازنین علی مردانی
اصفهان
محمدحسین مرادنسب
تهران
دینا ابوعلی
اميديه
امیرعلی زنگنه
خواف
راحیل راور
رودان
لیست کامل نفرات برتر آزمون 25 بهمن